podklady potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku

byt, nebytový/obchodný/prevádzkový priestor, rodinný dom, budova, hala, pozemok

BYT

 • Pôdorysný nákres bytu. Pôdorysný nákres bytu v typizovanom panelovom bytovom dome sa dá za poplatok siahnuť na www.akebyty.sk. Ak je tam daný dostupný, stačí ho stiahnuť so správnym natočením, a poslať znalcovi.
 • Potvrdenie o veku budovy, ako napr. potvrdenie od správcu bytovej budovy o začatí užívanie resp. o kolaudácii bytovej budovy, alebo kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania bytovej budovy. Dostupnosť daného potvrdenia sa dá preveriť na daves.znaleckyportal.sk, ak sa tam dané nachádza, oznámite to znalcovi, a on si ho stiahne, resp. aj na brix.znalec.sk/brix, kde sa dá stiahnuť bezplatne. Ak je budova národnou kultúrnou pamiatkou, www.pamiatky.sk.
 • Titul nadobudnutia aktuálneho vlastníka (predávajúceho) zapísaného na liste vlastníctva (zmluva o prevode vlastníckeho práva - kúpa/predaj, darovacia zmluva, dedičské konanie a pod.). Ak ním zadávateľ znaleckého posudku nedisponuje, dá sa za poplatok vyžiadať na príslušnom katastri nehnuteľností. www.katasternehnutelnosti.sk 

BYT (rozostavaný resp. novostavba) 

 • Pôdorysný nákres bytu
 • Potvrdenie o veky budovy, pri skolaudovanej budove je potrebné dodať právoplatné kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy.
 • Ak sa jedná o rozostavanú bytovú budovu, ktorá ešte nebola skolaudovaná (nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), je potrebné dodať overené stavebné povolenie.
 • Titul nadobudnutia resp. zmluva o budúcej zmluve, resp. navrhovaná kúpna zmluva. Postačuje finálny návrh v ktorom bude jasne definovaný predmet prevodu/ohodnotenia. (číslo bytu/číslo vlastníka/spol. podiel + popis príslušenstva bytu; č. vnútorného parkovacieho státia/číslo vlastníka/spol. podiel; č. vonkajšieho parkovacieho státia na p. č./číslo vlastníka/spol. podiel, č. pivničnej kobky/číslo vlastníka/spol. podiel atď.). 

RODINNÝ DOM 

 • Pôdorysné nákresy jednotlivých podlaží rodinného domu vr. situácie.
 • Potvrdenie o veku domu napr. kolaudačné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania rodinného domu.

RODINNÝ DOM (rozostavaný) 

 • Overený geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní - opatrené hranatou pečiatkou stavebného úradu.
 • Stavebné povolenie overené v stavebnom konaní - opatrené hranatou pečiatkou stavebného úradu.

POZEMOK 

 • Územno plánovacia informácia "UPI" k ohodnocovaným parcelám. Vydáva príslušný stavebný úrad: www.stavebny.urad-online.sk 
 • Overený geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu), potrebný len v prípade zmeny parciel - rozdelenie / zlúčenie.

NEBYTOVÝ/OBCHODNÝ/PREVÁDZKOVÝ PRIESTOR 

 • Pôdorysný nákres nebytového priestoru
 • Potvrdenie o veku budovy, ako napr. potvrdenie od správcu bytovej budovy o začatí užívanie resp. o kolaudácii bytovej budovy, alebo kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania bytovej budovy. Dostupnosť daného potvrdenia sa dá preveriť na daves.znaleckyportal.sk, ak sa tam dané nachádza, oznámite to znalcovi, a on si ho stiahne, resp. aj na brix.znalec.sk/brix, kde sa dá stiahnuť bezplatne. Ak je budova národnou kultúrnou pamiatkou, www.pamiatky.sk.
 • Titul nadobudnutia aktuálneho vlastníka (predávajúceho) zapísaného na liste vlastníctva (zmluva o prevode vlastníckeho práva - kúpa/predaj, darovacia zmluva, dedičské konanie a pod.). Ak ním zadávateľ znaleckého posudku nedisponuje, dá sa za poplatok vyžiadať na príslušnom katastri nehnuteľností. www.katasternehnutelnosti.sk 
 • Nájomná zmluva na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom).

NEBYTOVÝ/OBCHODNÝ/PREVÁDZAKOVÝ PRIESTOR (rozostavaný resp. novostavba) 

 • Pôdorysný nákres nebytového priestoru
 • Potvrdenie o veky budovy, pri skolaudovanej budove je potrebné dodať právoplatné kolaudačné rozhodnutie budovy.
 • Ak sa jedná o rozostavanú budovu, ktorá ešte nebola skolaudovaná (nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), je potrebné dodať overené stavebné povolenie.
 • Titul nadobudnutia resp. zmluva o budúcej zmluve, resp. navrhovaná kúpna zmluva. Postačuje finálny návrh v ktorom bude jasne definovaný predmet prevodu/ohodnotenia. (číslo priestoru/číslo vlastníka/spol. podiel + popis príslušenstva priestoru; č. vnútorného parkovacieho státia/číslo vlastníka/spol. podiel; č. vonkajšieho parkovacieho státia na p. č./číslo vlastníka/spol. podiel, č. pivničnej kobky/číslo vlastníka/spol. podiel atď.).

BUDOVA/HALA 

 • Projektová dokumentácia: Pôdorysné nákresy jednotlivých podlaží stavby vr. situácie, rezov a pohľadov
 • Potvrdenie o veku budovy, napr. kolaudačné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania budovy.
 • Nájomná zmluva na budovu, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom).
Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING - znalec
IČO: 44 258 283, ev. č. znalca 91 48 82
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky