podklady potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku

byt, nebytový/obchodný/prevádzkový priestor, rodinný dom, budova, hala, pozemok

BYT

 • Pôdorysný nákres bytu. Pôdorysný nákres bytu v typizovanom panelovom bytovom dome sa dá za poplatok siahnuť na www.akebyty.sk. Ak je tam daný dostupný, stačí ho stiahnuť so správnym natočením, a poslať znalcovi.
 • Potvrdenie o veku budovy, ako napr. potvrdenie od správcu bytovej budovy o začatí užívanie resp. o kolaudácii bytovej budovy, alebo kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania bytovej budovy. Dostupnosť daného potvrdenia sa dá preveriť na daves.znaleckyportal.sk, ak sa tam dané nachádza, oznámite to znalcovi, a on si ho stiahne, resp. aj na brix.znalec.sk/brix, kde sa dá stiahnuť bezplatne. Ak je budova národnou kultúrnou pamiatkou, www.pamiatky.sk.
 • Titul nadobudnutia aktuálneho vlastníka (predávajúceho) zapísaného na liste vlastníctva (zmluva o prevode vlastníckeho práva - kúpa/predaj, darovacia zmluva, dedičské konanie a pod.). Ak ním zadávateľ znaleckého posudku nedisponuje, dá sa za poplatok vyžiadať na príslušnom katastri nehnuteľností. www.katasternehnutelnosti.sk 

BYT (rozostavaný resp. novostavba) 

 • Pôdorysný nákres bytu
 • Potvrdenie o veky budovy, pri skolaudovanej budove je potrebné dodať právoplatné kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy.
 • Ak sa jedná o rozostavanú bytovú budovu, ktorá ešte nebola skolaudovaná (nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), je potrebné dodať overené stavebné povolenie.
 • Titul nadobudnutia resp. zmluva o budúcej zmluve, resp. navrhovaná kúpna zmluva. Postačuje finálny návrh v ktorom bude jasne definovaný predmet prevodu/ohodnotenia. (číslo bytu/číslo vlastníka/spol. podiel + popis príslušenstva bytu; č. vnútorného parkovacieho státia/číslo vlastníka/spol. podiel; č. vonkajšieho parkovacieho státia na p. č./číslo vlastníka/spol. podiel, č. pivničnej kobky/číslo vlastníka/spol. podiel atď.). 

RODINNÝ DOM 

 • Pôdorysné nákresy jednotlivých podlaží rodinného domu vr. situácie.
 • Potvrdenie o veku domu napr. kolaudačné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania rodinného domu.

RODINNÝ DOM (rozostavaný) 

 • Overený geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní - opatrené hranatou pečiatkou stavebného úradu.
 • Stavebné povolenie overené v stavebnom konaní - opatrené hranatou pečiatkou stavebného úradu.

POZEMOK 

 • Územno plánovacia informácia "UPI" k ohodnocovaným parcelám. Vydáva príslušný stavebný úrad: www.stavebny.urad-online.sk 
 • Overený geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu), potrebný len v prípade zmeny parciel - rozdelenie / zlúčenie.

NEBYTOVÝ/OBCHODNÝ/PREVÁDZKOVÝ PRIESTOR 

 • Pôdorysný nákres nebytového priestoru
 • Potvrdenie o veku budovy, ako napr. potvrdenie od správcu bytovej budovy o začatí užívanie resp. o kolaudácii bytovej budovy, alebo kolaudačné rozhodnutie bytovej budovy, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania bytovej budovy. Dostupnosť daného potvrdenia sa dá preveriť na daves.znaleckyportal.sk, ak sa tam dané nachádza, oznámite to znalcovi, a on si ho stiahne, resp. aj na brix.znalec.sk/brix, kde sa dá stiahnuť bezplatne. Ak je budova národnou kultúrnou pamiatkou, www.pamiatky.sk.
 • Titul nadobudnutia aktuálneho vlastníka (predávajúceho) zapísaného na liste vlastníctva (zmluva o prevode vlastníckeho práva - kúpa/predaj, darovacia zmluva, dedičské konanie a pod.). Ak ním zadávateľ znaleckého posudku nedisponuje, dá sa za poplatok vyžiadať na príslušnom katastri nehnuteľností. www.katasternehnutelnosti.sk 
 • Nájomná zmluva na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom).

NEBYTOVÝ/OBCHODNÝ/PREVÁDZAKOVÝ PRIESTOR (rozostavaný resp. novostavba) 

 • Pôdorysný nákres nebytového priestoru
 • Potvrdenie o veky budovy, pri skolaudovanej budove je potrebné dodať právoplatné kolaudačné rozhodnutie budovy.
 • Ak sa jedná o rozostavanú budovu, ktorá ešte nebola skolaudovaná (nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie), je potrebné dodať overené stavebné povolenie.
 • Titul nadobudnutia resp. zmluva o budúcej zmluve, resp. navrhovaná kúpna zmluva. Postačuje finálny návrh v ktorom bude jasne definovaný predmet prevodu/ohodnotenia. (číslo priestoru/číslo vlastníka/spol. podiel + popis príslušenstva priestoru; č. vnútorného parkovacieho státia/číslo vlastníka/spol. podiel; č. vonkajšieho parkovacieho státia na p. č./číslo vlastníka/spol. podiel, č. pivničnej kobky/číslo vlastníka/spol. podiel atď.).

BUDOVA/HALA 

 • Projektová dokumentácia: Pôdorysné nákresy jednotlivých podlaží stavby vr. situácie, rezov a pohľadov
 • Potvrdenie o veku budovy, napr. kolaudačné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, alebo vyjadrenie obce o začatí užívania budovy.
 • Nájomná zmluva na budovu, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom).
Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING - znalec
IČO: 44 258 283, ev. č. znalca 91 48 82
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!