znalecké a expertízne posudky

ohodnocovanie nehnuteľností

Znalecké posudky v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností

(byt, rodinný dom, chata, pozemok, budova, hala, nebytový/obchodný/prevádzkový priestor, areál...)

sa vypracúvajú za rôznymi účelmi, a to najmä:

 • zriadenie záložného práva za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru,
 • prevod (kúpa/predaj) nehnuteľností,
 • kolektívne investovanie,
 • dedičské konanie,
 • majetkovoprávne vyporiadanie,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • transferové oceňovanie,
 • nepeňažný vklad do spoločnosti,
 • jednoduché pozemkové úpravy,
 • daňové účely,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená),
 • reklamačné konanie,
 • a i...

Obsahová náplň odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností

Stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty (trhovej ceny) nehnuteľností (všetky druhy stavieb), stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená) viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, posúdenie zhodnotenia alebo znehodnotenia. Stanovenie všeobecnej hodnoty všetkých druhov pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaných území obcí.

Poznámka: Nepoľnohospodárskym alebo nelesným pozemkom mimo zastavaného územia obce sa rozumie pozemok, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom, nie je lesným pozemkom alebo je stavebným pozemkom.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ustanovenie § 2 ods. 8 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na výkon znaleckej činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vypracovania znaleckého úkonu vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a plnenia ďalších povinností podľa citovaného zákona. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné vykonať znaleckú činnosť riadne a výkon znaleckej činnosti bude odmietnutý. Prevádzkovateľ (znalec) nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchovávané 10 rokov od vykonania znaleckého úkonu. Dotknutá osoba (zadávateľ znaleckého posudku) má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa (znalca) právo v rozsahu a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Zadaním objednávky dotknutou osobou prevádzkovateľovi, dotknutá osoba vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom poučená o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné k vypracovaniu znaleckého posudku.

Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING - znalec
IČO: 44 258 283, ev. č. znalca 91 48 82
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky